වෙළෙඳ | සිළුමිණ

වෙළෙඳ

ඇට සහ පැල විකිණීම

හොඳින් වැඩුණු රතු ඇන්තූරියම් සහ ඕකිඩ් පැළ විකිණීමට තිබේ. නො. 56 පිරිවෙන පාර,​ බොරලැස්ගමුව. දුරකථන : 0112517703.
039984

Comments