රැකී රක්ෂා | සිළුමිණ

රැකී රක්ෂා

වෘත්තීය හා උපදේශක සේවා

සියලුම ගිණුම් කටයුතු බදු කටයුතු,​ සමාගම් ලියාපදිංචිය,​ ලේකම් කටයුතු,​ ICTAD ලියාපදිංචිය,​ අනෙක් සියලුම ලියාපදිංචි කිරීම්,​ ව්‍යාපෘති වාර්තා,​ වැටුප් සැකසීම සම්බන්ධ කටයුතු අප විසින් කරදෙනු ලැබේ. විමසීම් ස්පෙක්ට්‍රා කන්ස්ල්ටන්ට් 0767816368,​ 0714034436
035680

ඇබෑර්තු ලිපිකරු / ලේකම්වරු

මහේන්ද්‍ර කුලසිංහ අධ්‍යක්ෂණයෙන් සිනෙමුතු නිෂ්පාදනය කරන ටෙලිනාට්‍ය රැසකට සම්බන්ධීකරණ නිලධාරිනියක් සහ සහායිකාවන් අවශ්‍යයි. වැටුප 40,​000 - 50,​000 අහාර,​ නවාතැන් සැපයේ. අවුරුදු 25-35 අතර සාමාන්‍යපෙළ සමත් මනා පෙනුමැති ඈත ප්‍රදේශවල නැවතිය හැකි තරුණියන් හැඳුනුම්පත සමග පහත ඕනෑම ක්‍රමයකින් අයදුම් කරන්න. 5/​2A,​ මලලසේකර පෙදෙස,​ කොළඹ 07. Email : c​i​n​e​m​u​t​h​u​c​r​e​a​t​i​o​n​s​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​ whatsapp 0777705448 Interview whatsapp මගින්.
041343

ඇබෑර්තු ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් කටයුතු

ෆ්ලයිවුඩ් සැටලිම සවිකර කම්බි බැඳ කොන්ක්‍රීට් කිරීමට රු. 140 මුල සිට වැඩ භාරගනු ලැබේ. ව. අ. 3500/​= අවශ්‍ය නම් වැඩ කරන ස්ථාන බැලිය හැක. අවුරුදු 20 අත්දැකීමක් ඇත. විමසීම් 0759153719
041134

ඇබෑර්තු අධ්‍යාපන

උපාධිධාරී /​ ඩිප්ලෝමාධාරී දක්ෂ චිත්‍ර ගුරුවරු වහාම අවශ්‍යයි. විමසන්න. එන්සෙෆ් බෞද්ධ විද්‍යාලය,​ මුල්ලේරියාව. 0112578090 /​ 0112578520.
037375

ක්‍රීඩා ගුරුවරයෙක් වහාම අවශ්‍යයි. විමසන්න. එන්සෙෆ් බෞද්ධ විද්‍යාලය,​ මුල්ලේරියාව. 0112578090 /​ 0112578520.
037373

ඇබෑර්තු රියදුරු

අප ආයතනයට බර වාහන බලපත්‍ර සහිත රියදුරෙකු අවශ්‍ය කර තිබේ. අමතන්න. 0112905229,​ 0714991317,​ 0777630151.
042019

ඇබෑර්තු ගෘහසේවය

ශිෂ්‍ය නේවාසිගාරයට කරුණාවන්ත මවක් අවශ්‍යයි. (විශ්‍රාමලත් ගුරුවරියක් නම් වඩාත් හොඳයි) විමසන්න. 0112578090 /​ 0112578520.
037370

Comments