රථවාහන | සිළුමිණ

රථවාහන

වෑන් රථ විකිණීම

නිසාන් කිලිපර් මිනි වෑන් රථය. ලියාපදිංචි කළ වසර 2015. පෙට්‍රල්. ඔටෝ. සුවපහසු ආසන,​ බිම කාපට් කර ඇත. අලුත්ම ටයර් සහ බැටරිය. රියැදුරු සමග 7 දෙනෙකුට ඉඩ ඇත. ඉතා හොඳ තත්ත්වයේ පවතී. කැස්බෑව ප්‍රදේශයේ විකිණීමට ඇත. මිල සාකච්ඡා කළ හැක. අමතන්න. 0775770148,​ 0777411184.
042106

Comments