ක්‍රිකට් උප සභාපති මදිවානන් ඉල්ලා අස්වෙයි | සිළුමිණ

ක්‍රිකට් උප සභාපති මදිවානන් ඉල්ලා අස්වෙයි

වත්මන් ක්‍රිකට් පරිපාලන ක්‍රියාකලාපයේ අසාර්ථකත්වය නිසා, තමන් ශ්‍රි ලංකා ක්‍රිකට් උපසභාපති ධූරයෙන් ඉල්ලා අස් වූ බව කේ, මදිවානන් පවසයි.

Comments