බන්දුල පෙරේරාට ව්‍යාපාර පරිපාලනය පිළිබඳ ආචාර්ය උපාධියක් | සිළුමිණ

බන්දුල පෙරේරාට ව්‍යාපාර පරිපාලනය පිළිබඳ ආචාර්ය උපාධියක්

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයට අනුබද්ධිත පශ්චාත් උපාධි කළමනාකරණ ආයතනයෙන් ව්‍යාපාර පරිපාලන කළමනාකරණ පශ්චාත් උපාධියත්, ජාතික මානව සම්පත් කළමනාකරණ ආයතනයෙන් පිරිස් කළමනාකරණය පිළිබඳ ඩිප්ලෝමාව සහ ජාතික වැවිලි කර්මාන්ත ආයතනයෙන් වැවිලි කර්මාන්ත පිළිබඳව ඩිප්ලෝමාවත් ලබා ඇති බන්දුල පෙරේරාට ප්‍රංශයේ රොබට් ද සෝර්බන් විශ්ව විද්‍යාලයෙන් ව්‍යාපාර පරිපාලනය පිළිබඳ ආචාර්ය උපාධියක් ඉකුත්දා පිරිනමා තිබේ.

ඔහු ජපානය, සිංගප්පූරුව, ඉන්දියාව, තායිලන්තය සහ දකුණු කොරියාවේ පුහුණු වැඩමුළු සඳහා සහභාගී වී ඇති අතර ශ්‍රී ලංකාව තුළ වැවිලි, ඇඟලුම්, බිස්කට් සහ රසකැවිලි කර්මාන්තයන්හි වසර 30කට අධික වෘත්තීය අත්දැකීම් ලබා ඇත.

ආචාර්ය බන්දුල පෙරේරා දැනට සීමාසහිත මැලිබන් බිස්කට් සමාගමේ සාමාන්‍යාධිකාරි මෙහෙයුම්, මැලිබන් කිරි මැලිබන් ඇග්‍රි සහ සීමාසහිත ලිට්ල් ලයන් යන සමාගම්වල ප්‍රධාන මෙහෙයුම් නිලධාරි ලෙස කටයුතු කරනු ලබයි.

Comments