රුසියාවේ නව තානාපති මහාචාර්ය ළමාවංශ | සිළුමිණ

රුසියාවේ නව තානාපති මහාචාර්ය ළමාවංශ

රුසියාවේ නව ශ්‍රී ලංකා තානාපති ලෙස විශේෂඥ වෛද්‍ය , මහාචාර්ය එම්.ඩී ළමාවංශ පත් කර තිබේ.

Comments