24 - 25 දිවයින පුරා ඇඳිරි නීතිය | සිළුමිණ

24 - 25 දිවයින පුරා ඇඳිරි නීතිය

මැයි 24 ඉරිදා සහ 25 සඳුදා දෙදින දිවයින පුරා ඇඳිරි නීතිය ක්‍රියාත්මකයි.

ඇඳිරි නීතිය පිළිබඳව නවතම නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය පෙන්වා දෙයි.

Comments