සුරාසැල් නැවත දැනුම් දෙන තුරු වසා තැබේ | සිළුමිණ

සුරාසැල් නැවත දැනුම් දෙන තුරු වසා තැබේ

සුරාසැල් නැවත දැනුම් දෙන තුරු වසා දමන ලෙස ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය විසින් නිවේදනයක් නිකුත් කොට තිබේ.

Comments