මේ ඉරිදා සිළුමිණ e - පුවත්පත කියවන්න | සිළුමිණ

මේ ඉරිදා සිළුමිණ e - පුවත්පත කියවන්න

අදත් හිත් දවා අළුකරන පාස්කු ඉරිදාවේ ගිනි පුපුරු

ගිනි කෙළි නැතිව ගිනිගත් ජීවිත

කෙරෝනාවෙන් මතු වූ ස්වභාදහමේ විපර්යාස

රංජන් රාමනායකගේ අළුත්ම නාටකය

ගාල්ල මහින්දේ ගෙදර ඉදන් ළමයින්ට උගන්වන හැටි

 

 

 

Video: 

Comments