සරස ප්‍රසංගය ඔක්තෝබර් 25 දා බිෂොප් විද්‍යාලයීය ශ්‍රවණාගාර‍ෙය්දී | සිළුමිණ

සරස ප්‍රසංගය ඔක්තෝබර් 25 දා බිෂොප් විද්‍යාලයීය ශ්‍රවණාගාර‍ෙය්දී

ආචාර්ය වික්ටර් රත්නායකයන්ගේ සරස ප්‍රසංගය (රත්නමය ගී අමානන්දය) ඔක්තෝබර් 25 (සිකුරාදා) සවස 6.30ට බිෂොප් විද්‍යාලයීය ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවැත්වේ. මේ ප්‍රසංගය සංවිධානය කරනු ලබන්නේ ධීවර හා ජලජ සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුවේ ක්‍රීඩා හා සුභසාධන සංගමය මඟිනි.‍

Comments