මාධ්‍ය අරුණ ණය යෝජනා ක්‍රමයේ සහ­තික පත් ප්‍රදා­නය කිරීම | සිළුමිණ

මාධ්‍ය අරුණ ණය යෝජනා ක්‍රමයේ සහ­තික පත් ප්‍රදා­නය කිරීම

ජන­මාධ්‍යවේදීන්ගේ ප්‍ර යෝජනය සඳහා උප­ක­රණ මිලදී ගැනිම වෙනුවෙන් මාධ්‍ය වේදීන් වෙත වාර්ෂි­කව ලබා දෙන මාධ්‍ය අරුණ ණය යෝජනා ක්‍රමයේ සහ­තික පත් ප්‍රදා­නය කිරීම පසු­ගිය දා අමාත්‍ය රුවන් විජයව­ර්ධන මහතා අතින් ජන­මාධ්‍ය අමා­ත්‍යාං­ශයේ සිදුවූ අව­ස්ථා­ව. උත්සවයට සහභාගි වූ පිරිසෙන් කොටසක් පහත ඡායාරූපයේ දැක්වේ.

ජායා­රූප - ගයාන් පුෂ්පික.

Comments