2020–2025 ආර්ථික වර්ධ­නය වේග­වත් කිරී­මට වැඩ­පි­ළි­වෙ­ළක් | Page 2 | සිළුමිණ

2020–2025 ආර්ථික වර්ධ­නය වේග­වත් කිරී­මට වැඩ­පි­ළි­වෙ­ළක්

පසු­ගි­යදා (17 දා) පැවැති ශ්‍රී ලංකා ආර්ථික සමු­ළු­වේදී රටේ ආර්ථික වර්ධ­නය වේග­වත් කිරීමේ වැඩ­ස­ට­හ­නක් ලංකා වාණිජ මණ්ඩ­ලය විසින් දියත් කෙරිණි. ප්‍රධාන සැසි­වා­රය පැවැති අව­ස්ථා­වේදී ආචාර්ය හාන්ස් විජ­ය­සූ­රිය විසින් මෙම වැඩ­පි­ළි­වෙළ ඉදි­රි­පත් කළේ ය.

“ආර්ථි­කය නැවත සකස් කිරී­මේදී අප තේරුම් ගත යුතු කරු­ණක් වන්නේ, අප ජීව­ත්වන්නේ තීර­ණා­ත්මක කාල­යක බව. ඉතාම ප්‍රාථ­මික මට්ටමේ, සිට නැවත සැක­සුම් කිරීම කළ යුතුයි. එක අංශ­ය­කින් පම­ණක් නොවේ, පැති කිහි­ප­ය­කින් එය ගොඩ­නැ­ඟිය යුතුයි” යැයි ද ඔහු මෙහිදී කීවේ ය.

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික, සමාජයීය හා දේශ­පා­ලන අංශ­ය­න්ගෙන් කල්පනා කරන විට අප රට ඉතාම තීර­ණා­ත්මක ස්ථාන­ය­කට පැමිණ තිබෙන බව පෙනේ. ශ්‍රී ලංකා වාණිජ මණ්ඩ­ලයේ ක්‍රියා­කාරී සැලැස්ම සාමූ­හික ප්‍රය­ත්න­යක් වේ. දැන් ඇමෙ­රි­කන් ඩොලර් බිලි­යන 89ක් වන රටේ වත්මන් ආර්ථි­කය වසර 5ක් ඇතු­ළත ඩොලර් බිලි­යන 134ක් දක්වා වර්ධ­නය කිරී­මට මඟ පෙන්වනු ඇත. මෙය කළ හැකි දෙයක් යැයි ඔහු කීවේ ය. ඒ සඳහා මූලික පද­නම් ශක්ති­මත් කිරීම් රැසක් සිදු කළ යුතුයි. මූල්‍ය වින­යක්, ආර්ථික ස්ථාව­ර­ත්වය, ඒක­පු­ද්ගල ආදා­යම වර්ධ­නය කිරීම, ගෝලීය වැද­ගත් දර්ශක සමඟ ඉදි­රි­යට යෑම, ගෝලීය වෙළෙ­ඳ­පොළ කරා ප්‍රවි­ෂ්ට­වීම, ශ්‍රී ලංකාවේ පිහි­ටීමේ ක්‍රමෝ­පා­යන වැද­ග­ත්කම ප්‍රයෝ­ජ­න­යට ගැනීම, අන්ත­ර්ජා­තික සම්බ­න්ධතා, ජීවන රටාවේ ගුණා­ත්ම­ක­භා­වය, මානව සංව­ර්ධන දර්ශක, ගෝලීය ප්‍රව­ණතා, නිද­හස සහ රට ඉක්ම­නින් යථා තත්ත්ව­යට පැමි­ණීම වැනි කරුණු මෙහිදී වැද­ගත් වේ.

මේ සඳහා සම­බර වර්ධ­න­යක් කෙරෙහි අව­දා­නය යොමු කිරීම වැද­ගත් වේ. වර්ධ­න­යට ඉඩ ලබා­දීම හා වර්ධ­නය වේග­වත් කිරීම, ඩිජි­ට­ල්ක­ර­ණය සිදු කිරීම, අධ්‍යා­ප­නය, සුළු හා මධ්‍ය පරි­මාණ ව්‍යව­සා­ය­ක­යන්ගේ තත්ත්වයේ වර්ධ­නය වේග­වත් කිරීම, බල­ශ­ක්තිය සහ තවත් අංශ රැසක් ගැන මෙහිදී අව­ධා­නය යොමු විය යුතුය.

ආර්ථි­කය යහ­පත් ලෙස වර්ධ­නය කිරී­මේදී සමස්ත වශ­යෙන් යහ­පා­ල­න­යක් ඇති කිරීම, විනි­විද භාවය හා දූෂ­ණය මුලි­නු­පුටා දැමීම ද වැද­ගත් ය. වත්මන් දේශ­පා­ල­නය ගැන ආර්ථික වශ­යෙන් අප ඉතා වැද­ගත් සන්ධි­ස්ථා­න­ය­කට පැමිණ තිබේ. අපගේ ආර්ථික වර්ධ­න­යට දේශ­පා­ලන පසු­බිම ද බල­පෑම් කර­නවා” යැයි ඔහු වැඩි­දු­ර­ටත් කීවේ ය.

ලංකා වාණිජ මණ්ඩ­ලයේ වාර්තාවේ පිට­පත් අන්ත­ර්ජා­ල­යෙන් ලබා­ගත හැක. ප්‍රති­චාර දැක්වී­ම්ව­ලට ද එය විවෘත වේ.

Comments