සිත්මල් යාය | සිළුමිණ

සිත්මල් යාය

* පිය­තු­මාගේ කනේ අමා­රු­වට සීයා ගඳ තෙලක් හිඳලා ගෙනැවිත් ගානවා* සීයා යන තුරු ඉඳලා පිය­තුමා තෙල් පිස­දාලා ලැව­න්ඩර් ක්‍රීම් ගාලා සුවඳ බල­නවා“වෙසක් කැකුළු අතු අග හිඳ නටන විලාසේඉරෙත් හඳෙත් සිරි විඳ විඳ රඟන විලාසේ...”දුරුත්තේ දී වුණත් වෙසක් කැකුළු ගීතය ඇතැම් විට මුව­ගට නැඟෙයි. ඒ පද අතර සිත නතර වෙයි. ස්වභාව සෞන්දර්ය පිළි­බඳ ලියැ­වුණ එවන් ගී සිහි­පත් කරන්නේ...
2019-01-11 18:30:00
Subscribe to සිත්මල් යාය