සිත්මල් යාය | සිළුමිණ

සිත්මල් යාය

වල­ව්වක වටි­නා­කම වැඩි වන්නේ එය පරණ වූ තර­ම­ටය. බණ්ඩා­ර­ගම පිහිටි කන්න­න්ගර වලව්ව ද අද වන විට වසර සිය­ය­ක­ටත් වඩා පැර­ණිය. එහි වටි­නා­කම රුපි­යල් කෝටි ගණ­නක් විය හැකිය. මුදල්වල වටි­නා­කම පසෙක ලූ කන්න­න්ගර දිය­ණියෝ මීට වසර කිහි­ප­ය­කට පෙර වලව්ව සඟ­සතු කළහ. අද එය ගිලන් භික්ෂූන් සඳහා කැප ­වුණ, සිත නිවන මධ්‍ය­ස්ථා­න­යකි....
2018-09-14 18:30:00
Subscribe to සිත්මල් යාය