සුබ මංගලම් | සිළුමිණ

සුබ මංගලම්

අවු:28 උගත් මතින් දුමින් සම්පූ­ර්ණ­යෙන් තොර, කොළඹ පිළි­ගත් ආය­ත­න­යක Assistant Work Shop Manager රැකි­යා­වැති මනා චරි­ත­වත් කාරු­ණික පුතුට, උගත් මනා චරි­ත­වත් කාරු­ණික දිය­ණි­යක් දෙම­ව්පියෝ සොයයි. සොයු­රිය විවා­හව ප්‍රංශයේ පදිං­චියි. මොහුද එහි පදිං­චිය සඳහා ප්‍රංශයේ පදිංචි අය විශේ­ෂයි. පවුල් විස්තර, හඳ­හන් පිට­පත සමඟ විම­සන්න. [email protected]කොළඹ පදිංචි බොදු...
2019-04-19 18:30:00
Subscribe to සුබ මංගලම්