සුබ මංගලම් | සිළුමිණ

සුබ මංගලම්

බොදු ගොවි විදුහල්පති යුවළකගේ 1971 උපන් කඩවසම්,​ දුමින් මතින් තොර,​ බුද්ධාගමට ලැදි අවිවාහක විශ්වවිද්‍යාල ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය PHD (North America) පුතුට 1979 ට පසු උපන් සිහින් සිරුරැති උගත් රූමත් මනාලියක් වැදගත් පුවලකින් සොයයි. විශ්වවිද්‍යාලයේ තවත් වසර 20 කට ආසන්න සේවා කාලයක්ද මහාචාර්ය ලෙස උසස්වීම්ද හිමිය. නිවසක් සහිත ඉමක් වාහනයක් හිමිය. බුධ,​ ශනි 7. m​a​r​r​y​n​e​w​2​0​1​8...
2018-09-14 18:30:00
Subscribe to සුබ මංගලම්