වටපිට | සිළුමිණ

වටපිට

මුල්‍ය හා කල්බදු පහසුකම් රථවාහනරථ වාහන සඳහා අඩුම පොලිය (මාසික 1.16%) 0777-970049 (ලීසිං/​ ෆිනෑන්ස්) vehicle Loans,​ ලක්‍ෂයකට මාසික වාරිකය රු. 1499/​- සිට ලියාපදිංචි කළ නොකළ ඕනෑම වාහනයකට වෙළද පොළ වටිනාකමින් 90% ක් දක්වා ලීසිං (Speed Draft) සඳහාද අඩුම වාරිකය. එකවර මුදල් ගෙවා ෆිනෑන්ස්/​ ලීසිං පහසුකම් අවසාන කිරීමේදී 100% ක් දක්වා. ඉතිරි පොලිය අඩු කිරීම් වාහන හුවමාරුවද,​ වෙළඳ...
2018-09-14 18:30:00
Subscribe to වටපිට