වටපිට | සිළුමිණ

වටපිට

මුල්‍ය හා කල්බදු පහසුකම් රථවාහනරථවාහන සඳහා අඩුම පොලිය (මාසික 1.16%) 0777970049,​ (ලීසිං /​ ෆිනෑන්ස්) Vehicle Loans,​ ලක්ෂයකට මාසික රු. 1499/​- සිට ලියාපදිංචි කළ /​ නොකළ ඕනෑම වාහනයකට වෙළඳ පොළ වටිනාකමින් 90% ක් දක්වා ලීිසිං (Speed Draft) සඳහාද අඩුම වාරිකය එකවර මුදල් ගෙවා (ෆිනෑන්ස් /​ ලීසිං) පහසුකම් අවසාන කිරීමේදී 100% ක් දක්වා ඉතිරි පොලිය අඩු කිරීම්. වාහන හුවමාරුව සහ වෙළඳ...
2019-03-15 18:30:00
Subscribe to වටපිට