සල්පිල | සිළුමිණ

සල්පිල

හැමදේ ම බදාගෙන කරන්න යන එක හොඳ නායකත්වයක ලක්ෂණයක් නෙවෙයි.මගේ ජීවිතයෙන් ගන්න යම් කිසි උත්තේජනයක් තියෙයි. ඒ හැර ඔබ මං වගේ වෙන්න හදන්න එපා.  වයස 18 දිමහ මුහුදෙන් සියවෘත්තිය ජීවිතය අරඹන ඔහු,ඊට වසර දහයකට පසු කුණාටු පිරිනගරයේ නැවක් රැගෙන යන කපිතාන්කෙනකු බවට පත්විය. සිය වෘත්තිය පිළිබඳ පහන් හැඟීමෙන් බැලීම මිස, කිසිදු විටෙක එහි අඩුපාඩු දකිමින් සිතෙහි අකමැත්තෙන් වැඩ කිරීම...
2018-09-14 18:30:00
Subscribe to සල්පිල