සල්පිල | සිළුමිණ

සල්පිල

 පාරිභෝගිකය් හා ඍජු ගනුදෙනුවක් නැති වුවද ඔහු, නිමවන්නේ පාරිභෝගික රුචියට ගැළපෙන සහ ඔවුන්ට ඍජු සබඳතාවක් ඇති සන්නාම නාම පමණි. නමත් ‘රුචී’ වූ ව්‍යාපාරයත් අන්‍යන්ට රුචි වූ, ඔහු ගැන ඔබ කියවන්නේ පළමු වරටය. හේතුව, ශ්‍රී ලංකාව තුළ ‘Branding’ සංකල්පය ප්‍රචලිත කිරීමෙහිලා පුරෝගාමි සේවයක් කළ ද රුචී ගුණවර්ධන, මින් පෙර සිංහල පුවත්පත් සාකච්ඡාවකට පැමිණ නැත. ඉදින්, වයස 62 ක් වුවද...
2018-11-16 18:30:00
Subscribe to සල්පිල