නිහාල් පී. අබේසිංහ | සිළුමිණ

නිහාල් පී. අබේසිංහ

කොළඹ වරාය 2017 ජනවාරි - ජූනි මාස අතර ප්‍රතිඅපනයනය කළ බහලුම් ගණන ලක්ෂ 22.8ක් වූ අතර, ඒ ප්‍රමාණය 2018 ජනවාරි හා ජූනි අතර ලක්ෂ 27.3 දක්වා ඉහළ නැඟ තිබේ. ඒ අනුව ඒ මාස 6 පිළිබඳව සැසඳීමේදී බහලුම් ප්‍රතිඅපනයනයේ 20%ක ප්‍රගතියක් පෙන්නුම් කරයි.ඊට අමතරව කොළඹ වරායේ සමස්ත ප්‍රතිනැව්ගත කිරීම සඳහා කළ බහලුම් (කන්ටේනර්) මෙහෙයුම් ගණනද 20.4%ක වර්ධනයක් පෙන්නුම් කර තිබේ.ඒ අනුව 2017 ජනවාරි...
2018-09-14 18:30:00
Subscribe to නිහාල් පී. අබේසිංහ