චන්දිමා එදිරිමාන්න | සිළුමිණ

චන්දිමා එදිරිමාන්න

ශ්‍රී ලාංකීය ව්‍යවසායකත්ව සංවර්ධනයේ මහගෙදර ලෙස හැඳින්වෙන්නේ මේ වන විට ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යාංශ‍යේ විෂය පථයට යටත්ව ඇති “කුඩා ව්‍යාපාර සංවර්ධන අංශය” යි. මෙරටෙහි නව ව්‍යවසායකත්ව සංස්කෘතියක් ඇති කිරීම සඳහා කැප වී සිටින එම අංශයේ අධ්‍යක්ෂක සුධීර ජයරත්න මහතා සමඟ කරන ලද සාකච්ඡාවක් ඇසුරෙන් මේ ලිපිය සැකසිණි.කුඩා ව්‍යාපාර සංවර්ධන අංශයේ (SED) අධ්‍යක්ෂ සුධීර...
2019-07-12 18:30:00
Subscribe to චන්දිමා එදිරිමාන්න