තීරු ලිපි | සිළුමිණ

තීරු ලිපි

නැවුම් හැඟීමකට වඩා රිඳුණු, තැවුණු හැඟීමකට පුළුවන් ජීවිතයක් වෙනස් කරන්න. ඒත් ඒ රිදුණු හැඟීමට වඩා නැවුම් හැඟීමකට පුළුවන් ජීවිතය සුවඳින් පුරවන්න. හැම නිමේෂයක දී ම එවන් නැවුම් වූ සිතිවිලි සොයා හිත පෙරුම් පුරන්නේ ඒ නිසාම යි.සියුම් හඬින් ඇසෙන කසුකුසුව ඇසෙන නෑසෙන තරම්. කුඩා නවාතැනේ කවුළුව පියන් පත් හැරදා බැලූ විට අතරමං වූ නැවුම් සිතිවිලි ගොන්නක් එහා මෙහා ඇදෙනවා.ඒත් හැකි වේවි ද...
2019-01-11 18:30:00
Subscribe to තීරු ලිපි