ගීෂා මුණසිංහ | සිළුමිණ

ගීෂා මුණසිංහ

මෙරට මෝටර් රථ ක්‍රීඩාවේ ප්‍රධානතම මංසන්ධිය හමුවන්නේ 1993 වසරේ දී ආරම්භ වු ෆොක්ස්හිල් සූපර්ක්‍රොස් තරගාවලිය සමගිනි. එතෙක් මෙරට පැවැති මෝටර් රථ ක්‍රීඩාව ප්‍රධාන වශයෙන් කටුකුරුන්ද ගුවන් හමුදා ගුවන් ධාවන පථය, මාගස්තොට කඳු තරණය හා නුවරඑළිය මාර්ග ධාවන තරගයට පමණක් සිමා වී තිබුණි. කටුකුරුන්ද ගුවන් හමුදා ගුවන් ධාවන පථයට මෝටර් රථ ක්‍රීඩාව පිවිසීමට ප්‍රථම කටුනායක ගුවන් ධාවන පථයේ...
2019-04-19 18:30:00
Subscribe to ගීෂා මුණසිංහ