පුන්කලස | සිළුමිණ

පුන්කලස

මහි­න්දා­ග­ම­න­යත් සමඟ මෙරට සාහිත්‍ය හා කලා ශිල්ප වර්ධ­නය වූ බව කියැ­වෙ­නවා. එසේ නම් ඊට පෙරා­තුව මෙරට සාහිත්‍යය හා කලාව පැව­තියේ කව­රා­කා­ර­යෙන් ද?මිහිදු මහ­ර­හ­තන් වහන්සේ ශ්‍රී ලංකා­වට වැඩම කළා ය කියන කාර­ණය ඓති­හා­සි­ක­වත්, පුරා විද්‍යා­ත්ම­ක­වත් ඔප්පු වී තිබෙන කාර­ණා­වක්. සිංහල සංස්කෘ­තික කලා ශිල්ප කියන අංශය සිංහල සංස්කෘ­තිය තුළ වර්ධ­නය වන්නේ මිහිඳු මහ­ර­හ­තන් වහන්සේ...
2019-06-14 18:30:00
Subscribe to පුන්කලස