ස්වෙච්ඡා බලසේනාංකාධිපති සහ ඒකාබද්ධ මෙහෙයුම් ප්‍රධානී ලෙස කටයුතු කරන මේජර් ජෙනරාල් සත්‍යප්‍රිය ලියනගේ | සිළුමිණ

ස්වෙච්ඡා බලසේනාංකාධිපති සහ ඒකාබද්ධ මෙහෙයුම් ප්‍රධානී ලෙස කටයුතු කරන මේජර් ජෙනරාල් සත්‍යප්‍රිය ලියනගේ

Subscribe to ස්වෙච්ඡා බලසේනාංකාධිපති සහ ඒකාබද්ධ මෙහෙයුම් ප්‍රධානී ලෙස කටයුතු කරන මේජර් ජෙනරාල් සත්‍යප්‍රිය ලියනගේ