(ෂින්හුවා) සෞදි රජු සල්මාන් බින් අබ්දුලාසීස් අල් සෞඩ් | සිළුමිණ

(ෂින්හුවා) සෞදි රජු සල්මාන් බින් අබ්දුලාසීස් අල් සෞඩ්

Subscribe to (ෂින්හුවා) සෞදි රජු සල්මාන් බින් අබ්දුලාසීස් අල් සෞඩ්