සිත්මල් යාය | Page 2 | සිළුමිණ

සිත්මල් යාය

ඔවුන් ලංකාවට පැමිණ වසර දෙසීයකට වැඩිය. ඒ එන විට රැගෙන ආ සංස්කෘතික උරුමය අද ඔවුන්ගේ හත්වැනි පරම්පරාවට නැත. මේ සිරාම්බිඅඩියේ මිනිසුන්ගේ කතාවයි.යුද්ධකාලේ කාපිරියෝ ගෙනැල්ලා තියෙනවා ලංකාවට. උන් හරි වසයිලු; මිනීමස් කනවලු. ඒ නිසා කටකලියා දාලා තමයි ගෙනැල්ලා තියෙන්නේ...ආත්තම්මා අප බාල වියේදී කියන්නේ ඇයට ඇගේ වැඩිහිටියන් කී කතාය. දැන් ඇය නැත. වසර ගණන් ගෙවී ඇත. මේ කාපිරි සම්භවයට...
2018-05-18 18:30:00
Subscribe to සිත්මල් යාය