සිත්මල් යාය | සිළුමිණ

සිත්මල් යාය

වයස අවුරුදු 87යිදෙෙනත් අඳ දරුෙවා රකින... තවමත් දළු කඩන...බදුල්ල බෝය­ගොඩ පාලමේ ජලයට ගීත­යක් ගයනු හැකි නම් ඔවුන්ගේ දුක්ඛිත කතාව ගීයක් වී ගැයෙනු ඇත. එය උප­තින්ම දෑස් අඳ දියණියන් දෙදෙ­නකු ජීවත් කර­ව­න්නට වැර වීරිය දරන අසූ හත් වියැති අම්මා කෙන­කුගේ ‍ශෝක ගීතය වනු ඇත. මේ, ඒ බණ්ඩාර මැණි­කාගේ කතා­වයි.බෝගොඩ පාලමේ සිට පතනෙ කඩේ කඳු සහිත ගම් පෙදෙස දෙස බැලූ විට අපට පෙනුණේ මන­...
2018-08-10 18:30:00
Subscribe to සිත්මල් යාය