සිත්මල් යාය | සිළුමිණ

සිත්මල් යාය

- පැය හතරේ ගමනට දැන් පැය දෙකයි - දැන් මගීන් සියයකට එකවර සුවපහසුවෙන් යා හැකි ගමනක්දුපතක වෙසෙන මිනිසුන් ගෙවන ජීවිතයේ දුෂ්කරතාව අත්විඳීමට නම් කිසියම් දූපතකට ගොස් දිනයක් දෙකක් ගත කරන්නටම සිදු වෙයි. වරක් යාපනයේ ඩෙල්ෆ්ට් දූපතට යෑමට ලැබුණේ යාපනයේ බෝට්ටු හිමියන්ගේ සංගමයේ කන්දයියාගේ බෝට්ටුවයි. උදෑසන හතට බෝට්ටුව එදා පිටත් වූයේ යාපනයේ කූරිකඩ්ඩුවාන්...
2019-10-18 18:30:00
Subscribe to සිත්මල් යාය