සිත්මල් යාය | සිළුමිණ

සිත්මල් යාය

* අපේ බුලත් ගන්නේ මුස්ලිම් ගොවීන්. ඒත් බුලත් කඩ­ව­ලට සිංහල මිනිස්සු යන්නේ නෑ.  ඒකෙන් අස­රණ වුණේ බුලත් වවන සිංහල ගොවීන්.* බුල­තට පන්ද­ලම් බඳින්න ඉනි කැපී­මට තහංචි* බුලත් වගා වඳ­වේ­දැයි ගොවීහු බියෙන්බුල­තට අතී­තයේ සිටම අප­රටේ ඇත්තේ ‍ඓතිහා­සික වැද­ග­ත්ක­මකි. නාග ලොවින් ලැබු­ණා­යැයි විශ්වාස කෙරෙන බුලත් කොළයේ අගිස්ස කෑමට පෙර කඩා දැමෙ­නුයේ නයි විෂ දුරු­වීම සඳහා යැයි...
2019-06-21 18:30:00
Subscribe to සිත්මල් යාය