සිත්මල් යාය | සිළුමිණ

සිත්මල් යාය

කාලය ගෙවී යයි වෙනදා විල­ස­ටම  අවු­රුදු ළඟයි දැන් දින දසු­නට අනුව  ඇයි දැයි නොදැ­නෙන්නේ එය පෙරදා ලෙසට  මින් රැස මේෂ රැස දැන් අම­නා­ප­යිද?  දොම්නස පමණි තුඩ තුඩ පි­ළි­රැව්          දෙන්නේ?   කොවුලා දිරපු අතු අග සිට කොඳු­රන්නේ  එර­බදු ගසේ මල් නොව පත­කුදු නැත්තේ  මින් කැල ඉරි­ත...
2019-04-12 18:30:00
Subscribe to සිත්මල් යාය