සිත්මල් යාය | සිළුමිණ

සිත්මල් යාය

- තමන්ම විකිණූ යන්ත්‍ර නිසා ණය උගුලට වැටුණු ගොවීන් බේරාගත් අපූරු ව්‍යාපාරිකයා - උපකරණ කැඩෙන්න ගත් පසුයි, චින සමගම කිව්වේ ඒවා ලංකාවේ පරිසරයට සුදුසු නැහැ කියලා - මට වගකීමක් නොවුණත් ගොවීන් අමාරුවේ වැටෙද්දී අත පිහදාගෙන පැත්තකට වෙලා ඉන්න මගේ හෘද සාක්ෂිය ඉඩ දුන්නේ නෑ.  - යන්ත්‍රත් යකඩවලට හරි විකුණලා සල්ලි ගන්න කියලා...
2019-12-13 18:30:00
Subscribe to සිත්මල් යාය