ළමා | සිළුමිණ

ළමා

අම්මයි - තාත්තයි  දස­මස් කුස­දරා මා බිහි කළ අම්මේ ලේ කිරි­කර පොවා මා දැඩි කළ අම්මේ මා දුටු දෙවි­යන් ඔබ­මය අම්මේ බුදුන් දැක නිවන් දකිනු මැන අම්මේ යහ­මග යව­න්නට ඔව­දන් දෙමින්නේ දහ­ඩිය හෙළා කුස පිරු පියා­ණනේ පුංචි මගේ ලෝකයෙ වීර­යා­ණනේ බුදුන් දැක නිවන් දකිනු මැන පියා­ණනේ ඩිෂ්මිත මතිෂ 7 ශ්‍රේණිය, ශාස්ත්‍ර­වේන්ද්‍ර පිරි­වෙන, පොල්ගොල්ල--------------වැසි දව­සක් පාසල අව­ස­...
2019-11-15 18:30:00
Subscribe to ළමා