ළමා | සිළුමිණ

ළමා

මහා සාග­ර­යෙන් වටවූ මෙම කුඩා දූපතේ ඇත්තේ බීමට ලබා­ගන්නා ජලය ඉතා සීමිත ප්‍රමා­ණ­යෙකි. එනම් 0.01% කි. අසී­මිත ප්‍රමා­ණ‍යක් මහා සාග­රයේ කර­දිය ලෙස ඇත.ජල­යෙන් අපට බෙහෙ­වින් ප්‍ර‍යෝජන ඇත. ඒවා නම් ජල විදුලි බලා­ගා­ර­වල විදු­ලිය නිප­ද­වී­මට, කර්මාන්ත ශාලා­ව­ලට, කෘෂි කර්මා­න්ත­යට ප්‍රධාන දේ ලෙස බීමට, නෑමට, ප්‍රවා­හ­න­යට යොදා ගනී.මිනිස් බැහැර කිරීම් එක් කිරී­මෙන්, බෙහෙත් හා කෘමි­...
2018-08-17 18:30:00
Subscribe to ළමා