ළමා | සිළුමිණ

ළමා

පුරාණ කාලයේ එක්තරා ගැල්කරුවකු තම ගැල පදවාගෙන ගියා. ගැල කියන්නේ කරත්තයටය. ඒ ගැල අදින්නට යොදා ගෙන සිටියේ අස්සයෙකි. මෙසේ යන විට, මඩ සහිත මාර්ගයකින් යන්නට ඔහුට සිදු වුණා. එහි යන විට සිදු වුණේ ලොකු ඇබැද්දියකි. ගැලේ එක් සකක්, ඒ කියන්නේ රෝදයක් මඩේ එරුණා.මේ ගැල්කරුවා සාමාන්‍යයෙන් ම කම්මැළි මිනිහෙකි. ඒ නිසාම එරුණු ගැල මුදා ගන්නට කිසිම වෑයමක් කළේ නෑ. ඉතා බැගෑපත් එතැන දණින් වැටී,...
2018-03-16 18:30:00
Subscribe to ළමා