ළමා | සිළුමිණ

ළමා

ගිරවා ලස්සන සතෙකි. ඌට රතු පාට හොටක් ඇත. ඇඟ කොළ­පා­ටයි. පියා­පත් දෙකකි. ගිරවා පල­තුරු ආහා­ර­යට ගනියි. ගිරවු රංචු වශ­යෙන් ජීවත් වෙති. ගස් බෙන­වල ඌ නිවාස සාදා ගනී. ගිරවා කතා කිරී­මට පුරුදු කර ගත හැකි පක්ෂි­යෙකි. ගෙදර සුර­ත­ල­යට ඇති කරන ගිර­වුන්ට පෙත්තප්පු කියා කතා කරති.චේතසී ඔම­න්තිකා3 ශ්‍රේණිය ‘ඒ’,ඌව විජය ප්‍රාථ­මික විදු­හල, තන්න­පු­රාව, බිබිල.
2018-07-13 18:30:00
Subscribe to ළමා