සවියට සවිය | සිළුමිණ

සවියට සවිය

2020 කලා පොළ පිළිබඳ මාධ්‍ය හමුව          (ඡායාරූපය - සුදත් මලවීර)
වර්ෂ 1993 දී ආරම්භ කරනු ලැබූ කලා පොළ,ශ්‍රී ලංකාවේ පැවැ­ත්වෙන විශා­ල­තම එළි­ම­හන් කලා අලෙවි ප්‍රද­ර්ශ­න­යයි. ඉම­හත් ජන­ප්‍රි­ය­ත්ව­යට පත් වාර්ෂික එළි­ම­හන් කලා සල්පිල, ‘කලා පොළ 2020’ කොළඹ 07 ආනන්ද කුමා­ර­ස්වාමි මාව­තේදී පෙබ­ර­වාරි 23 වනදා පැවැ­ත්වී­මට කට­යුතු යොදා තිබේ. ජෝන් කීල්ස් සමූ­හයේ සහ­යෝ­ගි­තාව සම­ඟින් ජෝර්ජ් කීට් පද­නම විසින් සංවි­ධා­නය කරනු ලබන ‘කලා පොළ’ එදින උදෑ...
22 පෙබරවාරි, 2020
Subscribe to සවියට සවිය