පුන්කලස | සිළුමිණ

පුන්කලස

වින්ද­නී­යයි යුගෙන් යුග­යට ඔබ නෙළා දුන් පල­වැල... දැයත් හෙළ දිව­යි­නත් නව­යු­ග­ය­කට පිබි­දුණු පෙර­ළියේ සියත් පිය­වරු ලකුණු තබ­මින් කලා ලොව තුළ දුර ගියේ වියත් හමුවේ, රිදී තිරයේ, පුංචි තිරයේ කර­ළියේ රැයත් උද­යත් එළිය කරවු ගුරු තරුව දැය හැර ගියේ උපන් හැකි­යා­ව­කින් ඔප වී පැටි ­වියේ සිට මොන­වට සප­න්කම් පා කලා­වට කෙළි බිමට බස සාහි­ත­යට නිපන් නෙක කුස­ලතා පෙන්වා වරම් ලැබ සර...
2020-01-17 18:30:00
Subscribe to පුන්කලස