පුන්කලස | සිළුමිණ

පුන්කලස

මීට හරියටම වසර 90කට පෙර සිංහල අවුරුදු චාරිත්‍ර; ශුභාභූභ ඵල විස්තර; පරණ අවුරුදු සඳහා කටයුතු කළ සැටි; අලුත් අවුරුද්ද සඳහා සඳ බැලූ හැටි; වැඩ අත් හැරීම කළ හැටි හා පුණ්‍ය ක්‍රියාවල යෙදුණු; ආහාර පිසීම හා ගනුදෙනු කළ හැටි; ඉස තෙල් ගෑ හා ස්නානාය; ස්නාන ඖෂධ භාවිත කළ හැටි; රැකී රක්ෂාදිය සඳහා පිටත්ව ගිය හැටි; ආදිය ගැන විස්තරයක් 1929 අප්‍රේල් 12 වැනිදා දිනමිණ පත්‍රයේ පළ වී තිබුණි.එදා...
2019-04-12 18:30:00
Subscribe to පුන්කලස