පුන්කලස | සිළුමිණ

පුන්කලස

මහැදුරු ගම්ලතුන් විසින් ලියා පළ කරන ලද කෘති සංඛ්‍යාව සියය ඉක්මවයි. විවිධ මාතෘකා යටතේ නිබැඳු ඒවා එකක් පරයා අනෙකට නැගී සිටින්නට අවස්ථාවක් නැති විශිෂ්ට කෘති වෙයි. එහෙත් ඒ අතරිනුත් ඉහළ නැගී සිටින ඔහුගේ විශිෂ්ටතම කෘතිය ‘බුද්ධ චරිතය’යි සිතමි.මේ වනාහි ගෞතම බුදුන්ගේ චරිතයයි. මෙය බුදුන්ගේ ශ්‍රාවක භික්ෂුවක් විසින් දේශනාවක ස්වරූපයෙන් ඉදිරිපත් කරන සිය අසමසම නායකයාගේ චරිත කතාවකට වෙනස්...
2019-06-21 18:30:00
Subscribe to පුන්කලස