පුන්කලස | සිළුමිණ

පුන්කලස

කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ සිංහල අංශය කියන්නෙ ලංකා විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනයේ මූලාරම්භයයි කියා හිතෙනවා.ලංකාවේ විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනය කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය සමඟ බැඳී පවතිනවා කියන කරුණ ඉතිහාසය විසින් සාක්ෂි සහිතව පෙන්වාදී ඇති සත්‍යයක්. කොළඹ විද්‍යාල මන්දිර ගොඩනැගිල්ලෙ පිහිටි යුනිවර්සිටි කොලිජියෙ (university college) තමයි සිංහල, පාලි, සංස්කෘත පිළිබඳ අධ්‍යාපනය ශ්‍රී ලංකාවේ මුල්වරට...
2019-11-29 18:30:00
Subscribe to පුන්කලස