දේශපාලනය | සිළුමිණ

දේශපාලනය

මම රජ­රට ප්‍රදේ­ශයේ ඒ හැටි ප්‍රසි­ද්ධි­යක් නැති සාමාන්‍ය පාස­ලක උප ගුරු­ව­ර­යෙක් වෙමි. මගේ දෛනික කාල පරා­ස­යෙන් වැඩි කොටස දරු­වන්ට පාඩම් කියා දීම සඳහා ගෙවී යයි. ඉති­රිය ගොවි­තැන් - බතක් කිරීම සඳ­හාය. කළ යුතු හෝ, කළ හැකි හෝ වෙනත් වැද­ගත් රාජ­කා­රි­යක් මට නැත. මා බඳුම තවත් මිනිස්සු කප්ප­රක් මේ භූමිය තුළ ඔහේ ජීවත් වෙති. ජීවි­ත­යක් සැබෑ නම්; ඊට ඉල­ක්ක­යක් - හැඩ­යක් - ජව­යක්...
2019-10-18 18:30:00
Subscribe to දේශපාලනය