දේශපාලනය | සිළුමිණ

දේශපාලනය

නව සහ­ස්‍රය ආර­ම්භ­යේ­දීම ලෝකයේ සංව­ර්ධ­නය වෙමින් පව­තින රට­ව­ල්වල එනම් මන්ද­ගාමී සංව­ර්ධිත රට­වල බලා­පො­රොත්තු වූ සංව­ර්ධන ඉල­ක්ක­යන් සපු­රා­ලී­මට නොහැකි වීම සම්බ­න්ධ­යෙන් ජාත්‍ය­න්තර වැඩ­මුළු හා ජාත්‍ය­න්තර කති­කා­වන් ගණ­නා­වක්ම ඇති විය. කෙසේ හෝ වේවා 80 දශ­කයේ අග­භා­ගය වන විට ලෝකයේ සංව­ර්ධ­නය සම්බ­න්ධ­යෙන් කතා කළ විද්‍යා­ඥ­යන් බොහෝ දෙනෙක් මතු­ක­රනු ලබන කාර­ණා­වක් නම්...
19 සැප්තැම්බර්, 2020
Subscribe to දේශපාලනය