විවර | Page 2 | සිළුමිණ

විවර

ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතාගේ නායකත්වය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන ජාතික සංහිඳියා කාර්යාංශය 2015 වර්ෂයේදී කැබිනට් පත්‍රිකාවක් මගින් අගමැතිතුමා විසින් පිහිටුවා ඇත. හිටපු ජනාධිපතිනී චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මහත්මියගේ සභාපතිත්වය යටතේ ජාතික සංහිඳියා කාර්යාංශය ක්‍රියාත්මක වේ. ප්‍රතිසංවිධාන සහ ජාතික ඒකාබද්ධතා අමාත්‍යාංශයෙහි කැබිනට් අමාත්‍යවරයා වශයෙන් ජනාධිපතිතුමාත් රාජ්‍ය...
2017-09-22 18:30:00
Subscribe to විවර