විවර | සිළුමිණ

විවර

විජයගේ පුදුමාකාර පුද්ගලික බැඳීම් ද තිබුණි. මට මතක ආකාරයට ඔහුගේ මරණ දිනයේ එක් අයෙක් ගිනි තබා ගෙන මළේය. එබඳු පුදුම පුද්ගලික සම්බන්ධකම් ඇති කරගැනීමට ඔහුට හැකි වුණි. මේ සමාජ සටන්වල විස්තර කියවන විට ඒවා පුදුම වැදගත්කමක් පෙන්වයි. මේ සංකල්පයන් එහෙට මෙහෙට කිරීමක් නොවේ. මතු මහලත් අපට අවශ්‍ය වේ. පුද්ගලික බැඳීම් ද අවශ්‍ය වේ. මේ සියල්ලටම වඩා ඒ සඳහා කැප වූ මිනිස්සු අවශ්‍ය වේ....
2018-02-23 18:30:00
Subscribe to විවර