පෙත්තප්පු | සිළුමිණ

පෙත්තප්පු

ගසක වහ­නවා
පල­තුරු කනවා

ඉගිළී යනවා
පෙත්තප්පු.....
උදෑ­ස­නම එන

රෑන් පිටින් යන
පෙත්තප්පු....
කුඹුරේ වී කන
බෙනයේ බිජු ලන
පෙත්තප්පු.....

තරුකි නවං­ජනා කාරි­ය­ව­සම්
3 ශ්‍රේණිය ‘සී’,
රාජ­කීය ප්‍රාථ­මික විද්‍යා­ලය,
පොලො­න්න­රුව.

අදහස්