ව්‍යාපාරික | Page 2 | සිළුමිණ

ව්‍යාපාරික

1931 වසරේදී  රාජ්‍ය උකස් බැංකුව ලෙස ඇරඹුණා රාජ්‍ය උකස් බැංකුව, කෘෂිකාර්මික හා කාර්මික ණය සංස්ථාව ඒකාබද්ධ කරමින් 1975 අංක 13 දරණ පනතින් රාජ්‍ය උකස් හා ආයෝජන බැංකුව ස්ථාපිත කෙරුණි දිවයින පුරා තෝරා ගත් ප්‍රධාන නගර 25ක ශාඛාවන් ස්ථාපිතයි රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාත්මක කරන්න රාජ්‍ය බැංකුවක් ලෙස මැදිහත් වන්නට ලැබීමත් විශාල කීර්තියක් ජාතියේ නිවාස බැංකුව ලෙස ජනතාවගේ පිළිගැනීමට ලක්...
4 ජූලි, 2020
Subscribe to ව්‍යාපාරික