රසික කොටුදුරගේ | සිළුමිණ

රසික කොටුදුරගේ

මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයේ ප්‍රවාහන ඉංජිනේරු අංශයේජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය දිමන්ත ද සිල්වා මෙරට පොදු ප්‍රවාහන සේවාව භාවිතා කරන ජනතාවගේ ගමනාගමන ක්‍රියාවලිය පහසු කරන විකල්ප වැඩසටහනක් ලෙස ගූගල් ට්‍රාන්සිට් (Google Transit) සේවාව ශ්‍රී ලංකාවට හඳුන්වා දීමට කටයුතු කර තිබේ. එම සේවාව මෙරට ක්‍රියාත්මක කිරීමට අවශ්‍ය තොරතුරු රැස් කරමින් ඊට අවශ්‍ය තාක්ෂණික දායකත්වය ලබාදී ඇත්තේ, මොරටුව...
2019-07-19 18:30:00
Subscribe to රසික කොටුදුරගේ