රසික කොටුදුරගේ | සිළුමිණ

රසික කොටුදුරගේ

පොත් හැදෙන්නේ ගස්වලිනි. බිනර කියන්නේ ඒ සාහිත්‍ය වෘක්ෂයේ මල් පිපෙන මාසයට ය. ඒ පිපෙන මල්වල සුවඳ පාට හැඩය නෙක වර්ණයන්ගෙන් යුක්ත ය. ඒ පිපුණ මල්වල පැණි විවිධ රසයෙන් යුත්ත ය. සමනළයෙක් ට මල් පැණි උරා බී පෝෂණය වෙන්න පුළුවන් වගේ, මේ සාහිත්‍ය වෘක්ෂයේ පිපෙන මල්වලිනුත් අපට අපේ හද මනස පෝෂණය කළ හැකිය. එලෙස හද මනස පෝෂණය කරමින් පිපෙන ඒ මල්වලින් විහිදෙන සුවඳට රසයට ඇගැයීමක් සිදු කිරීම...
2019-09-13 18:30:00
Subscribe to රසික කොටුදුරගේ