භක්ති ධර්ම­ප්‍රිය මෙන්ඩිස් | සිළුමිණ

භක්ති ධර්ම­ප්‍රිය මෙන්ඩිස්

 ලෝකයේ ඕනෑම දෙයක් මාන­ව­යාට වෙනස් කළ හැකි බව දිනෙන් දින ලෝකය පුරා­ව­ටම බිහි­වෙන නව නිර්මාණ සහ මිනි­සුන්ගේ අසා­මාන්‍ය ක්‍රියා­ව­ලින් ගෙන් දැක­ගත හැකියි.අතී­ත­යේදී අසා­මාන්‍ය ශරීර ලක්ෂණ මෙන් ම නොයෙක් ආබා­ධිත සහි­තව මෙලො­වට බිහි­වුන් සමා­ජයේ මුලු ගැන්වී නමුත්, වර්ත­මා­නයේ එය බොහෝ දුරට වෙනස්ව ඇති ආකා­ර­යක් ද දැන් දැන් සුල­බව දැක ගන්නට ලැබේ.අද සමා­ජයේ එබඳු සුවි­ශේෂ පුද්ග­...
2019-11-15 18:30:00
Subscribe to භක්ති ධර්ම­ප්‍රිය මෙන්ඩිස්