නිහාල් පී. අබේසිංහ | සිළුමිණ

නිහාල් පී. අබේසිංහ

කොළඹ ප්‍රදේශයේ ගංවතුර වැළැක්වීම පිණිස නව ව්‍යාපෘති ගණනාවක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට මහ නගර හා බස්නාහිර පළාත් සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය සූදානම් වෙයි. ඒ සඳහා රුපියල් කෝටි 433ක ව්‍යාපෘති ක්‍රියාවට නැංවීමට පසුගියදා කැබිනට් අනුමැතිය ලැබුණු බව ශ්‍රී ලංකා ඉඩම් ගොඩ කිරීමේ හා සංවර්ධනය කිරීමේ සංස්ථාව පවසයි.ඒ අනුව කොළඹ ගංවතුර පාලනය කිරීම් සඳහා ඇළ මාර්ගවල දියගුල් දොරටු ඉදිකිරීම හා කොලොන්නාව ඇළ...
2019-01-11 18:30:00
Subscribe to නිහාල් පී. අබේසිංහ