නිහාල් පී. අබේ­සිංහ | සිළුමිණ

නිහාල් පී. අබේ­සිංහ

පසු­ගිය දින­වල ඇති වූ ගංව­තුර අධික වැසි තත්ත්වය නිසා අව­තැන් වූ පුද්ග­ල­යන්ට සහන සැල­සී­මට රුපි­යල් මිලි­යන 35ක් පමණ ලබාදී ඇතැයි ආපදා සහන සේවා මධ්‍ය­ස්ථා­නයේ අධ්‍යක්ෂ චමින්ද පති­රාජ මහතා පව­සයි. සිකු­රාදා සවස වන­ විට පසු­ගිය ආපදා තත්ත්වය නිසා දිව­යිනේ පවුල් 13542කට අයත් පුද්ග­ල­‌ෙයා් 46000ක් පමණ පීඩා­වට පත්වී සිටි­යහ.ඉන් වැඩිම පිරි­සක් ආප­දා­වට ලක් වී සිටියේ මඩ­ක­ලපු...
2019-12-06 18:30:00
Subscribe to නිහාල් පී. අබේ­සිංහ