තාරක වික්‍රමසේකර | සිළුමිණ

තාරක වික්‍රමසේකර

පෞද්ගලික අංශයේ අධික වැටුපක් හිමි වන අතර රාජ්‍ය අංශයේ එම වෘත්තියටම අඩු වැටුප් හිමි වීම සම්බන්ධව ඉදිරි වැටුප් සංශෝධනවලදී වැඩි අවධානයක් යොමු කරන බව පසුගියදා රාජ්‍ය සේවයේ වැටුප් පිළිබඳ පත් කළ කොමිසමේ ලේකම් එච්.ඩී. සුමනසිංහ මහතා සිළුමිණට කීය.සමස්ත රාජ්‍ය අංශයේම වැටුප් සමාලෝචනය සඳහා පත් කළ කොමිෂන් සභාවේ වත්මන් ප්‍රගතිය සාර්ථක බවත්, සැලකිය යුතු ප්‍රශ්නයක් රාජ්‍ය සේවකයන්ට තිබෙන...
2018-09-21 18:30:00
Subscribe to තාරක වික්‍රමසේකර