තාරක වික්‍රමසේකර | සිළුමිණ

තාරක වික්‍රමසේකර

මෙරට රෝහල් රැසක් නවීකරණය කිරීම පිණිස චීන රජ‍ය විසින් රුපියල් මිලියන 20,000කට අධික මුදලක් ලබා දීමට තීරණය කර ඇත. ඒ යටතේ මෙරට ප්‍රධාන පෙළේ රෝහල් 13ක් නවීකරණය කරනු ලබන අතර ඒ නවීකරණ කටයුතු සිදු කිරීම දිවයින පුරා තෝරාගත් රෝහල් අතුරින් සිදු කෙරෙනු ඇත.නවීකරණය කරනු ලබන රෝහල්වලින් රැසකටම නවතම බාහිර රෝගී අංශ, හදිසි අනතුරු අංශ මෙන්ම රසායනාගාර පහසුකම් හා රුධිර පාරවිලයන මධ්‍යස්ථාන ඇති...
2018-01-19 18:30:00
Subscribe to තාරක වික්‍රමසේකර