ජයසිරි මුණසිංහ | සිළුමිණ

ජයසිරි මුණසිංහ

බිඳවැටුණු ආර්ථික ක්‍රියාකාරකම් නැවත යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමට කළ යුතු දේ පිළිබඳ ජනාධිපතිතුමාට, අගමැතිතුමාට, කථානායකතුමාට හා මුදල් ඇමැතිතුමාට යෝජනා මාලාවක් තම සංගමය විසින් ලබා දුන් බවත්, ඊට ප්‍රතිචාර ලෙස වහාම තමන් සමඟ සාකච්ඡා වට පැවැත්වූ සියලු දේශපාලන අධිකාරියේ ප්‍රධාන පිරිසට ස්තූතිවන්ත වන බවත් සංගම් ප්‍රධානීහු සඳහන් කරති.එහෙත්, රටේ මූල්‍ය හා බැංකු පද්ධතිය විසින් සුළු හා මධ්...
2019-07-19 18:30:00
Subscribe to ජයසිරි මුණසිංහ