චාමින්ද වාරියගොඩ | සිළුමිණ

චාමින්ද වාරියගොඩ

  ස්මිත්සෝනියන් සත්ත්වෝද්‍යානය ලෝකයේ ඇති ප්‍රධානතම සත්ත්වොද්‍යානයකින් එකකි. මෙය දැක බලා ගැනීම ඇතැම් ඇමෙරිකානුවන්ට පවා සිහිනයකි. ඒ ඇමෙරිකාවේ දුර බැහැර ප්‍රාන්තයක සිටින්නකුට පවා එයට ළඟා වීමට විශාල කාලයක් සහ වියදමක් දරමින් ගුවනින් ගමන් කළ යුතු වීම නිසාය. ස්මිත්සෝනියන් නිකම්ම නිකම් සෙල්ලම් හෝ සතුන්ගේ සුරතල් පෙන්වා සත්ත්වෝද්‍යානයක් ද නොවේ. එය ලෝකයේ සත්ත්වයන් සම්බන්ධයෙන් වැඩිම...
4 ජූලි, 2020
Subscribe to චාමින්ද වාරියගොඩ