චන්දිමා එදිරිමාන්න | සිළුමිණ

චන්දිමා එදිරිමාන්න

විදුලි සුරක්ෂිතතාවසමතුලිතතාව රැකගැනීමඑන්ටප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා ව්‍යවසායකත්ව පාරාදීසය ණය යෝජනා ක්‍රමය” බිහිවන්නේ 2018 අය-වැය යෝජනාවක් අනුවය. ශ්‍රී ලංකාව ව්‍යාවසායකයන්ගේ පාරාදීයක් බවට පත් කිරීමේ අරමුණින් මෙම ණය යෝජනා ක්‍රම ක්‍රියාත්මක කිරීමට අදාළ කැබිනට් පත්‍රිකාව 2018/06/05 වන දින මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලදි. මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍...
2018-09-14 18:30:00
Subscribe to චන්දිමා එදිරිමාන්න