ඉනෝකා සමරවික්‍රම | සිළුමිණ

ඉනෝකා සමරවික්‍රම

* ධර්මපාලතුමා වත්තට කැඳවාගෙන ආවේ  පෙරහරකින් * එතුමා ගැමියන්ට රස්සාවල් දෙන්නම  මහා වත්තක් මිලට අරන්කිහිපවරක්ම හිනිඳුමට ගියේ රාජකාරි කටයුත්තක් සඳහාය. ඒ යන හැම වරකම පිටිගලින් හැරී යන විට හිනිඳුම මල්හත්තාව හන්දියේ ශ්‍රීමත් අනගාරික ධර්මපාලතුමන්ගේ පිළිරුවත්, මහාබෝධි වත්ත යන පුවරුවත් දකින මොහොතක් පාසා සිත ඇති කළේ කුහුලකි. පසුගිය දිනෙක ඒ පිළිබඳ සොයා බැලීමේ අදහසින්...
2019-09-13 18:30:00
Subscribe to ඉනෝකා සමරවික්‍රම