ඉනෝකා සම­ර­වි­ක්‍රම | සිළුමිණ

ඉනෝකා සම­ර­වි­ක්‍රම

බළ­න්ගොඩ මැ‍ණික් පොළ කී සැණින් නොදන්නා කෙනෙක් නැත. එය එප­ම­ණ­ටම ජන­ප්‍රි­යය. කල­කට පෙර දහස් ගණනේ සිට කෝටි ගණන් දක්වා මැණික් වෙන්දේසි කෙරු­ණද අද එවැනි ව්‍යාපා­රික පසු­බි­මක් එහි නැත. අවු­රුදු හත­ළිස් ගණ­නක් මැණික් විකුණූ පබි­ලිස්ගේ සිට සියල්ලන් කියන්නේ එම කතා­වයි.පබි­ලිස් මුද­ලාලි සොයා ගෙන ඒ උදෑ­සන අපි බළ­න්ගොඩ ඕලු­ග­න්තො­ටින් හැරී ඉහ­ළ­ ම­ණ්ඩා­වල ප්‍රදේ­ශ­යට යන්නට වීමු....
2018-07-13 18:30:00
Subscribe to ඉනෝකා සම­ර­වි­ක්‍රම