ඉනෝකා පෙරේරා බණ්ඩාර | සිළුමිණ

ඉනෝකා පෙරේරා බණ්ඩාර

ඡායාරූප - විමල් කරුණාතිලක
අනු­රුද්ධ බණ්ඩාර -  කළ­ම­නා­කාර අධ්‍යක්ෂ / Eco Team  ඔබ මාකට් කරන්නෙ සොබා දහමද ...සොබා දහමට ආදරේ කරන මිනිසුන්ගේ ඒ විඳීම, පහසුකර වීමයි අපි කරන්නේ. බහුතර ශ්‍රී ලාංකිකයො තවම පුරුදු වෙලා ඉන්නේ, තමන්ම කූඩාරම අරන් ගිහින්, ඒ අයම සවි කරලා , ඒ අයම මොනවා හරි උයාගෙන කාලා, කැලේ විඳලා ආපහු කූඩාරම් අකුළාගෙන එන්න. මේ ක්‍රමය තමයි, කෑම්පින්. නමුත් අපේ ව්‍යාපාරය අයිති වෙන්නේ...
2018-07-20 18:30:00
Subscribe to ඉනෝකා පෙරේරා බණ්ඩාර