අමිල මලවිසූරිය | සිළුමිණ

අමිල මලවිසූරිය

ලොකුම ජාවාරම කරන්නෙ ප්‍රභූ වෙස් ගත් පුද්ගලයෝඔවුන් ගෙන්වන කුඩු ප්‍රමාණය මධුෂ්ලා ගෙන්වන ප්‍රමාණයටත් වඩා වැඩියිලංකාවේ කුඩු ගණන් වැඩි හින්දා අසල රටවල ජවාරම්කාරයොත් ලංකාවට ඇවිත් කුඩු විකුණනවාවැඩි කුඩු ප්‍රමාණයක් ගෙනෙන්නෙ ප්‍රතිඅපනයනයටරට වටේ මුහුද නිසා ධීවර යාත්‍රාවලින් රට ඇතුළට කුඩු එ්ම නවත්වන්න බෑපසුගිය වර්ෂය මෙතෙක් මෙරටින් වැඩිම හෙරොයින් තොගයක් අත්අඩංගුවට ගත් වර්ෂයයි. ඒ...
2019-04-12 18:30:00
Subscribe to අමිල මලවිසූරිය