අමිල මලවිසූරිය | සිළුමිණ

අමිල මලවිසූරිය

නිරෝධායන ඇඳිරිනීතිය බස්නාහිර පළාත තුළ ක්‍රියාත්මක වුවද අතවශ්‍ය පෞද්ගලික සේවා පවත්වාගෙන යන සේවා ස්ථාන හා කර්මාන්ත ශාලා අදාළ ප්‍රදේශයන්හි සෞඛ්‍ය බලධාරීන්ගෙන් සහ පොලිස් ස්ථානයන්ගෙන් ලබාගත් අවසර මත නිරෝධායන රීතින්ට යටත්ව පවත්වාගෙන යාමට අවසර දී තිබේ. එසේම නිරෝධායන ඇඳිරි නීති කාලසීමාව තුළදී බස්නාහිර පළාතෙන් පිටවීමට හෝ පැමිණීමට අවස්ථාව ලැබෙනුයේ අත්‍යවශ්‍ය සේවා අයට පමණක් වන අතර...
31 ඔක්තෝබර්, 2020
Subscribe to අමිල මලවිසූරිය