අමිල මලවිසූරිය | සිළුමිණ

 අමිල මලවිසූරිය

ඉදිරියේදි රටේ ආහාර සුරක්ෂිතතාව සදහා මෙරට ගෙවතු ලක්ෂ දහයක් අස්වැද්දීම පිණිස ‘සෞභාගා ගෙවත්ත‘ වගා සංාරාම වැඩ පිළිවෙළ මේ වන විට ආරම්භ කර ඇත. ඒ අනුව සෑම පවුලකටම පැළ තුනකින් සහ බීජ ඇට වර්ග 5ක් නොමිලේ ලබාදෙන අතර ඊට අමතරව ගෙවතු වගාව සදහා ඉල්ලුම් කරන බීජ හා පැළ වර්ගත්, පොහොරත් නොමිලේ ලබා දීමට කෘෂි කර්ම වාරිමාර්ග හා මහවැලි සංවර්ධන අමාතංශය කටයුතු කරයි. මෙහිදි විශේෂයෙන් දැනට පිටරටින්...
4 අප්‍රේල්, 2020
Subscribe to  අමිල මලවිසූරිය