පොල් වගා­ක­රු­වන්ට සහන රැසක් | සිළුමිණ

පොල් වගා­ක­රු­වන්ට සහන රැසක්

පොල් වගාවේ ප්‍රවර්ධනය සඳහා මේ වසරේදී පොල් වගාකරුවන් වෙත සහන රැසක් සැලැසීමට පොල් වගා කිරීමේ මණ්ඩලය තීරණය කර තිබේ. මේ සහන ලබා ගැනීම සඳහා නොවැම්බර් මස 30 දක්වා ඉල්ලුම් කළ හැකි බව පොල් වගා කිරීමේ මණ්ඩලයේ සාමාන්‍යාධිකාරි මානෙල් කුලරත්න පැවැසීය.

මේ යටතේ සහන මිලට පොල් පැළ ලබා දීම සහ පොල් පැළ නඩත්තු කිරීම සඳහා සහනාධාර ලබාගත හැකිය. එමෙන්ම නව වගාව, නැවත වගාව, යටි වගාව යටතේ සහ පාළු පැළ සිටුවීමේ, තේ සමඟ මිශ්‍ර වැඩසටහන් සඳහා ද සහනාධාර හිමි වේ. අදාළ වැඩි විස්තර පොල් වගා කිරීමේ මණ්ඩලයේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල මඟින් හෝ ප්‍රදේශයේ පොල් සංවර්ධන නිලධාරින් මඟින් ලබාගත හැකිය.

Comments