පොත් පුවත් | සිළුමිණ

පොත් පුවත්

අලුතින් ජනගත වන පොත් පිළිබඳව පාඨකයන් දැනුම්වත් කිරීමේ අරමුණින් මෙම ‘පොත් පුවත්’ පිටුව සැකසේ. ඒ සඳහා 2020/21 වර්ෂ තුළ පළ කළ කෘතිවල මුද්‍රිත පිටපතක් සිළුමිණ පොත් පුවත්, ලේක්හවුස්, කොළඹ 10 ලිපිනයට යොමුකළ හැකිය. 

Comments