ඇ‍ෙමරිකා එක්සත් ජනපදයේ මූල්‍ය ආධාර යටතේ, මධ්‍යම පරිමාණ දේශීය ව්‍යාපාර හතකට ශ්‍රී ලංකා සහය | සිළුමිණ

ඇ‍ෙමරිකා එක්සත් ජනපදයේ මූල්‍ය ආධාර යටතේ, මධ්‍යම පරිමාණ දේශීය ව්‍යාපාර හතකට ශ්‍රී ලංකා සහය

 

ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය විසින් අරමුදල් සපයනු ලබන ශ්‍රී ලංකා@100([email protected]) ව්‍යාපෘතිය, ඉහළ වර්ධන විභවයක් ඇති මධ්‍ය පරිමාණ සමාගම් හතක් මෙම වැඩසටහනේ පළමු වටය සඳහා තෝරාගෙන ඇත.

මධ්‍ය පරිමාණ සමාගම් වල වර්ධනයට,ව්‍යාපාර උපදේශන සේවා ලබා දීම තුළින් අත දෙන ප්‍රමුඛ වැඩසටහනක් වන [email protected], මෙම සමාගම් හතේ හි මෙහෙයුම් ප්‍රශස්ත කිරීම, ලාභදායිතාවය ඉහළ නැංවීම සහ වෙළඳපළ පුළුල් කිරීම වැනි අංශ දියුණු කිරීමට කටයුතු කරයි.

“මෙම සමාගම් හත, ඔවුන්ගේ වර්ධනය කරා යන ගමන සඳහා, ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ සහාය ලබන පළමු සමාගම් සමූහය වෙනවා” යනුවෙන් අන්තර් ජාතික සංවර්ධනය සඳහා වූ එක්සත් ජනපද ආයතනයේ (USAID) මෙහෙයුම් අධ්‍යක්ෂ ෂරීඩ් ඒෂ්ලිමන් මහතා පැවසීය.

Comments