ජේ.එම්.සී ජාත්‍ය­න්තර පාසලේ පාසල් පොත් ප්‍රදා­නය | සිළුමිණ

ජේ.එම්.සී ජාත්‍ය­න්තර පාසලේ පාසල් පොත් ප්‍රදා­නය

ජේ.එම්.සී ජාත්‍ය­න්තර පාසලේ පාසල් පොත් බෙදා දීමේ උක්ස­ව­යක් එහි සභා­පති ජේ.එම්.යූ.බී. ජය­සේ­ක­රගේ ප්‍රධා­න­ත්ව­යෙන් පැවැ­ත්වුණු අතර ජය­සේ­කර මහතා විසින් කුඩා දැරි­ය­කට පොත් පිරි­නැමූ අව­ස්ථාව. ආය­ත­නයේ කළ­ම­නා­කාර අධ්‍ය­ක්ෂිකා කරංගා ජය­සේ­කර ප්‍රධාන විධා­යක නිල­ධාරී සංදීප ජය­සේ­කර ඇතුළු පිරි­සක් මේ අව­ස්ථා­වට සහ­භාගි වූහ.

Comments